0058
09-03-1995
AS MATTERS STAND
Astrid Honold
Ruimtelijk Ontwerper

Architectuur is voor mij het scheppen van leegte. Materie is in staat ruimte te definiëren door begrenzingen aan te geven. In de natuur krijgt de materie vorm door verwordingsprocessen. In de architectuur besteden we, aangestuurd door een idee, energie om deze processen te versnellen.

MATERIE – DE STEEN
Het gesloten boek verbeeldt mijn vaardigheid van interventie: selectie, vereenvoudiging en verdichting van materiaal in een precies formaat.

GEHEIME RUIMTEN – HET GRAF
Zelfs de aarde, die we zouden kunnen beschouwen als de enige zuivere materiële bron, vertoont geheime ruimten in haar denkbeeldige doorsnede. In de aarde vinden we fossielen en ruïnes van oude culturen, herinneringen aan de vergankelijkheid van het menselijk bestaan.

ARCHITECTUUR – DE STAD
Met behulp van de architectuur brengen we orde in de chaos, overwinnen we de zwaartekracht, stellen we grenzen vast en bepalen we tijd en ruimte. Zo creëren we een leegte waarbinnen alles mogelijk is.
–AH

‘Rond die stenen, die muur, die zuil, die gebouwen ontstaat het feest, het vieren van het bestaan, het bezweren van de dood. Ze houden het geheugen vast. Ze geven een maat aan, horizontaal en verticaal. Ze leggen een geometrie bloot. Temidden van de ondoordringbare volte van de natuur scheppen ze een leegte, waarin de rede, evenzeer als de verbeelding, zich kan bewegen.’
(Architectuur zonder schaduw, Geert Bekaert, Rotterdam 1988)

www.ofcainternational.com