Introductie Vedute 1991–2001 (Introductie uit de uitgave: Vedute 1991-2001, 2001) Madeleine van Lennep

Met de Rietveld Academie net achter de rug, zonnen Rob Bloem en Peter de Rijk elf jaar geleden op een manier om hun ideeën aan de buitenwereld te presenteren en maakten zij, onbevangen en avant la lettre, de eerste serie ‘ruimtelijke manuscripten’. Aangespoord door mensen die de potentie vermoedden van hun concept, richtten zij een jaar later met enkele zielsverwanten de stichting Vedute op. Het doel werd in de statuten omschreven als ‘het uitdragen en onderbrengen van ruimtelijke denkbeelden van architecten, vormgevers en beeldend kunstenaars om zo nieuwe impulsen aan de discussie over ruimte en architectuur te geven’. Verder staat er: ‘De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen van ruimtelijke manuscripten van architecten, vormgevers en beeldend kunstenaars en deze gezamenlijk onder te brengen in een bibliotheek; de collectie toegankelijk te maken voor publiek door delen van de collectie regelmatig tentoon te stellen; het uitgeven van publicaties over de collectie; ruimte te scheppen voor onderzoek binnen de doelstellingen van de stichting’. Ruimtelijke manuscripten blijken in dit verband volumes die 44 × 32 × 7 cm meten en het vehikel vormen voor de meest uiteenlopende verbeeldingen van het begrip ruimte. Een jaar later vond op de zolder van Christian Bouma de presentatie plaats van tien ruimtelijke manuscripten. Tien jaar later zijn dat er 152 (en een enkeling beweert dat het er nog meer zijn). De gedachte ‘zonder stenen is er geen boog’ uit Italo Calvino’s De onzichtbare steden, werd leitmotiv: door de waarde van de (denk-)beelden als verzameling, die telkens weer uitlokt tot nieuwe dwarsverbanden en combinaties; en door de energie die het geeft wanneer tamelijk onvoorstelbare zaken ineens toch zichtbaar en bespreekbaar blijken. Vedute verraste en inspireerde, zette aan tot beschouwing, reflectie, heroverweging en debat. Velen raakten dik bevriend met Vedute, of zelfs regelrecht verliefd.
Na een nomadisch bestaan in de beginjaren, gekenmerkt door een enorme hoeveelheid gesjouw binnen een kleine radiaal, opereerde Vedute de afgelopen drie jaren vanuit een zelfstandige plek van waaruit de activiteiten zelfs reikten tot in New York.
Maar of het nou ging om tentoonstellingen, themaprojecten, speciale vormen van samenwerking, publicaties of reeksen colleges, dit alles kon alleen dankzij de geestdrift van mensen die zich met Vedute verbonden voelden, hun kennis, ideeën en energie cadeau hebben willen geven en anderen mee wisten te krijgen om dingen mogelijk te maken. Sommigen kwamen en gingen na verloop van tijd weer hun weg. Medeoprichter en spil Suzanne Styhler was er, onvermoeibaar, tien jaar lang.
Inmiddels zijn de ruimtelijke manuscripten op talloze manieren en plekken gepresenteerd, waren er zo’n 20 tentoonstellingen en is naar aanleiding van specifieke projecten en invalshoeken een zevental cahiers uitgegeven, waarvan een van de meest recente in de vorm van een cd-rom. De oogst van tien jaar is in dit boek samengebracht. Een boek dat alle manuscripten in zich draagt en inzichtelijk maakt hoe Vedute het verzamelde gedachtengoed heeft trachten te verspreiden. Veel voorbereidend werk is verricht door een aantal medewerkers en stagiaires. Een begeleidingscommissie dacht mee over het concept en de uitwerking. Bestuursleden namen voorwaardenscheppend en redactioneel werk op zich. Een projectcoördinator behoedde het geheel voor chaos. Het hart van het boek vormen de afbeeldingen van de ruimtelijke manuscripten, samen met de beschrijvingen, grotendeels van de makers zelf en om die reden ook in hun voertaal opgenomen.
Door het boek heen zijn stukken opgenomen van beeldend kunstenaar Rein Jelle Terpstra, geluidskunstenaar Cilia Erens en ontwerper Frans Oosterhof waarin zij een persoonlijke kijk op Vedute verwoorden. Architectuurcriticus Max van Rooy bezorgt Vedute enkele wel zeer onverwachte verrassingen. Verder markeren citaten en foto’s standpunten of gebeurtenissen.
In een apart katern is systematisch alle informatie opgenomen over de activiteiten en betrokkenen rondom Vedute. Dit boek is een schatkamer en een sleutel. Aan de hand van een goed overzicht kan immers ook de balans worden opgemaakt met het oog op de toekomst. Parallel aan het uitkomen van dit boek komt er een tentoonstelling en in een conferentie zullen de relevantie en werkwijze voor de toekomst worden besproken vanuit het streven de reikwijdte van Vedute te vergroten.
Die toekomst ligt open, zoals het een echte ‘onvoltooide’ betaamt. Als ode aan de kracht van ideeën eindigt dit boek met een glimp van het, nog niet gemaakte, 153e manuscript.

Informatie

Voor bruikleenaanvragen, presentaties en alle andere informatie:
mail: Annemartine van Kesteren

Mailadressen wijzigen nogal eens. Wie ten onrechte geen uitnodigingen van Vedute ontvangt, vragen wij een mailadres te sturen aan Stichting Vedute

Vedute op Instagram

COLOFON

OPRICHTERS
Rob Bloem
Christian Bouma
Mariska van der Burgt
Peter de Rijk
Suzanne Styhler

BESTUUR
Dirk Sijmons
Behrang Mousavi
Eric Amory
Annemartine van Kesteren
Semna van Ooy
Berry Dijkstra
Sannette Naeyé
Tomas Dirrix
Iris Hagel

FOTOGRAFIE
Wim Beishuizen i.s.m. Ruud Gort
Clemens Boon
Eric Hamelink
Johannes Schwartz
Tonny de Rover
Eliza Hicksdoor
Peter van der Heijden
makers / auteurs beschikbaar gestelde foto’s

VIDEO
Robert Rizzo

VERTALING
Jane Zuyl-Moores
Marianne Drewes

TEKSTREDACTIE/BEELDREDACTIE
Semna van Ooy
Peter van der Heijden t/m 2022

ONTWERP
75B

WEBITE
de Websitewinkel

PROJECTCOORDINATIE
Maaike Behm

WEBSITEBEHEER
Polle Koks

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij subsidies van de Mondriaanstichting en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.